Piispan joulutervehdys

joulukuva2014


Piispan joulutervehdys

Jouluseimiä on jo rakennettu koteihin ja kirkkoihin. Joulun idylli, joka tuntuu monista epätodelliselta, asetetaan silmiemme eteen. Mediat välittävät päivästä toiseen kuvia sodan kauhuista, tappamisesta, terroriteoista, pakolaisten ahdingosta, sorrosta, ihmisten alistamisesta ja epäoikeudenmukaisuuksista.

Joulu asettaa eteemme pienen avuttoman lapsen. Tuo lapsi haluaa ilmaista rauhaa ja rakkautta ihmisten keskuuteen.

Jumala ei tarkoittanut ihmistä väkivallantekijäksi eikä väkivallan uhriksi. Jeesus-lapsen kautta Hän sanoo: ”Niin kuin minä rakastan tätä lasta suunnattomasti, niin minä rakastan jokaista ihmistä. Minä olen teidän taivaallinen isänne ja te olette veljiä ja sisaria toisillenne. Solmikaa rauha keskenänne, pyytäkää ja antakaa anteeksi, auttakaa toisianne, rakastakaa toisianne.

Koska maailmassa on niin paljon sekä suuressa että pienessä mittakaavassa väkivalta ja vihaa, ottakaamme siksi vastaan Jeesus-lapsi, Jumalan ihmisrakkauden osoitus. Tulkaamme hänen kaltaisikseen.

Siunattua Joulua!

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Biskopens julhälsning

Julkrubbor har redan byggts upp i hem och kyrkor. Julens idyll känns overklig för många, men i form av en krubba ställs den konkret framför oss, samtidigt som massmedia dag ut och dag in förmedlar bilder av krigets fasor, av dödande och terrordåd, av flyktingars nöd, av förtryck och orättvisa.

Julen lägger ett litet, hjälplöst barn inför våra ögon. Det barnet vill uttrycka fred och kärlek bland människor.

Gud avsåg inte att människan skulle bli en våldsgärningsman eller ett våldsoffer. Genom Jesus-barnet säger Han: ”Så som jag älskar det här barnet, oändligt, så älskar jag varje människa. Jag är er himmelske Fader och ni är varandras bröder och systrar. Slut fred med varandra, be om och ge förlåtelse, hjälp varandra, älska varandra.”

Det finns så mycket våld och hat i världen – både i det stora och i det lilla – och just därför ska vi ta emot Jesusbarnet, tecknet på Guds kärlek till mänskligheten. Låt oss vara som Han.

Välsignad jul!

+ Teemu Sippo SCJ
Biskop av Helsingfors

The Bishop’s Christmas Greeting

Nativity scenes have already been set up in homes and churches. The idyll that is Christmas, and which seems unreal to many, is placed before our very eyes while media presents us with images of the horrors of war, of killing, of acts of terrorism, of the plight of refugees, of oppression and injustice.

Christmas, instead, places before us a helpless little child. That child wants to express peace and love among all.

God did not intend Man to be violent or the victim of violence. Through the child Jesus He says: ’As I love this child, endlessly, I love each human being. I am your heavenly Father and you are brothers and sisters to each other. Make peace among yourselves, ask for and give forgiveness, help each other, love each other.’

Because there is so much violence and hatred, in big things and in small, let us receive the child Jesus, the expression of God’s love for humanity. Let us all be more like Him.

I wish you all a Blessed Christmas!

+ Teemu Sippo S.C.I.
Bishop of Helsinki