Böneapostolatet 2012

Böneapostolatet 2012

Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande för alla ditt heliga hjärtas intentioner. I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem för försoning av mina synder och för alla mina släktingars och vänners intentioner, i synnerhet för vår helige faders böneämnen: (här nämns böneämnena). Amen.

Låt oss be …

Januari

Att offren för naturkatastrofer får tillräckligt andligt och materiellt stöd för att kunna börja ett nytt liv.

Att de kristna som är engagerade för fred även vittnar om Kristi namn för alla människor av god vilja.

Februari

Att alla folk får tillgång till vatten och andra förnödenheter för livets uppehälle.

Att Herren stödjer alla dem, som i de fattigaste områdena, vårdar sjuka och gamla.

Mars

Att kvinnornas roll för samhällsutvecklingen blir erkänd och uppskattad över hela världen.

Att den Helige Ande ger uthållighet åt alla dem som, speciellt i Asien, blir diskriminerade, förföljda och dödade för Kristi namns skull.

April

Att många ungdomar tar emot Kristi kallelse att följa honom i prästämbetet och klosterlivet.

Att den uppståndne Kristus får vara tecknet på verkligt hopp för Afrikas män och kvinnor.

Maj

Att man i samhället tar olika initiativ som bidrar till att försvara och stärka familjens roll.

Att Maria, världens drottning, blir en ledstjärna för evangelisationen och inspirerar alla missionärer när de förkunnar hennes son, Jesus Kristus.

Juni

Att de troende känner den Uppståndnes närvaro i Eukaristin och upplever att Kristus är med dem också i det dagliga livet.

Att de kristna i Europa återupptäcker sin egen identitet och med större hängivenhet deltar i att sprida Evangeliet.

Juli

Att alla människor får ett stabilt och tryggt arbete.

Att de kristna som arbetar i missionsländerna på allvar vittnar om Kristi kärlek.

Augusti

Att alla fångar behandlas rättvist och att deras mänskliga värdighet respekteras.

Att många ungdomar blir kallade att följa Kristus och att de blir beredda att förkunna och vittna om Evangeliet i hela världen.

September

Att de politiska ledarna alltid är ärliga och handlar med integritet och kärlek till sanningen.

Att de kristna församlingarna är redo att sända ut missionärer – präster och lekmän – samt att de ökar sitt konkreta stöd till de fattigaste kyrkorna.

Oktober

Att den s.k. nya evangelisationen utvecklas och gör framsteg i de länder där man lever enligt en äldre, mer traditionsbunden kristendom.

Att firandet av världsmissionsdagen blir ett tillfälle till förnyat engagemang för evangelisationen.
November

Att biskopar, präster och alla Evangeliets tjänare med mod vittnar om sin trohet till den korsfäste och uppståndne Kristus.

Att Kyrkan, under sin pilgrimsvandring på jorden, låter sitt ljus lysa för alla länder.

December

Att alla de som bryter upp ifrån sina hem blir mottagna med generositet och verklig kärlek i hela världen speciellt av kristna församlingar.

Att Kristus, i ljuset från Betlehem, speglat i Kyrkan, uppenbarar sig för hela mänskligheten.