Paavi Benedictuksen puhe Englannin ja Walesin piispoille 1.2.2010

Paavi Benedictuksen puhe
Englannin ja Walesin piispoille
ad limina apostolorum -vierailun yhteydessä 1.2.2010

Pyhä isä vierailee Isossa-Britanniassa syyskuussa. Englannin ja Walesin piispoille hän ilmaisi huolensa uskonnonvapautta rajoittavan lainsäädännön etenemisestä Britanniassa. Hän myös asetti pian autuaaksi julistettavan kardinaali Newmanin esikuvaksi papeille.

Rakkaat veljeni piispuudessa, toivotan teidät kaikki tervetulleiksi ad limina -vierailulle Roomaan, jonne olette tulleet kunnioittamaan pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin hautoja. Kiitän teitä arkkipiispa Nicholsin teidän puolestanne minulle osoittamista ystävällisistä sanoista ja lausun teille lämpimimmät toivotukseni ja rukoilen teidän ja kaikkien Englannin ja Walesin uskovien puolesta, jotka on uskottu teidän huolenpitoonne.

Teidän vierailunne Roomassa vahvistaa yhteyden sidettä maanne katolisen yhteisön ja Apostolisen istuimen välillä, yhteyttä, joka on ylläpitänyt kansanne uskoa vuosisatojen ajan ja nykyään antaa uutta voimaa uudistumiseen ja evankeliumin julistamiseen. Maallistuneen ajan paineiden keskelläkin Englannin ja Walesin katolilaisten keskuudessa näkyy monia merkkejä elävästä uskosta ja hurskaudesta. Ajattelen esimerkiksi sitä innostusta, jota pyhän Teresan reliikkien vierailu on luonut, kardinaali Newmanin tulevan autuuttamisen nostattamaa kiinnostusta ja nuorten innokkuutta osallistua pyhiinvaelluksiin ja Maailman nuortenpäiville. Tulevalla apostolisella vierailullani Isoon-Britanniaan voin itse nähdä tuon uskon ja Pietarin seuraajana lujittaa ja vahvistaa sitä. Muistakaa tulevien valmistelukuukausien aikana rohkaista Englannin ja Walesin katolilaisia heidän hurskaudessaan ja vakuuttaa heille, että paavi muistaa heitä jatkuvasti rukouksissaan ja kantaa heitä sydämessään.

Tasa-arvo ja uskollisuus evankeliumille

Teidän maanne on tunnettu lujasta sitoutumisestaan kaikkien yhteiskunnan jäsenten tasa-arvoon. Kuitenkin joidenkin lakien vaikutus tämän päämäärän saavuttamiseen on ollut asettaa epäoikeudenmukaisia rajoituksia uskonnollisten yhteisöjen vapauteen toimia uskonsa mukaisesti, kuten olette aivan oikein huomauttaneet. Joiltakin kohdin lainsäädäntö tosiasiallisesti loukkaa luonnollista lakia, johon kaikkien ihmisten tasavertaisuus perustuu ja joka takaa sen. Kehotan teitä paimenina varmistamaan sen, että kirkon moraaliopetus aina esitetään kokonaisuudessaan ja että sitä puolustetaan vakuuttavasti. Uskollisuus evankeliumille ei millään tavalla rajoita muiden vapautta —päinvastoin, se palvelee heidän vapauttaan tarjoamalla heille totuuden. Pitäkää jatkuvasti kiinni oikeudestanne osallistua kansalliseen keskusteluun kunnioittavassa vuoropuhelussa yhteiskunnan muiden tahojen kanssa. Tekemällä niin te ette ainoastaan pidä yllä pitkää brittiläistä ilmaisunvapauden ja rehellisen mielipiteidenvaihdon perinnettä, vaan ilmaisette niiden monien ihmisten vakaumuksen, joilta puuttuu keinot ilmaista sitä. Kun suuri osa kansasta on kristittyä, kuinka kukaan voisi kiistää evankeliumilta oikeutta tulla kuulluksi?

Jotta Kristuksen koko pelastava sanoma esitettäisiin tehokkaasti ja vakuuttavasti maailmalle, teidän maanne katolisen yhteisön pitää puhua yhteisellä äänellä. Tämä vaatii sitä, että paitsi te piispat, myös papit, opettajat, katekeetat ja kirjoittajat —eli kaikki, joiden tehtävänä on välittää evankeliumin sanomaa— olette kuuliaisia Hengen kehotuksille, hänen, joka ohjaa koko kirkkoa totuuteen, kokoaa sitä ykseyteen ja innoittaa sitä lähetystyön intoon.

Kardinaali Newman esimerkiksi

Ottakaa siis tehtäväksenne houkutella avuksenne Englannin ja Walesin uskovien maallikoiden huomattavat lahjat ja pitäkää huolta, että he kykenevät siirtämään uskon uusille sukupolville täyteydessään, tarkasti ja täysin tietoisina siitä, että niin tehdessään he täyttävät osansa kirkon lähetystehtävässä. Sosiaalisessa ympäristössä, joka rohkaisee kaikenlaisten mielipiteiden esittämiseen kaikissa esiin nousevissa asioissa, on tärkeää tunnistaa todellinen erimielisyys uskosta, eikä erehtyä pitämään sitä kypsänä mielipiteenä tasapainoisessa ja laaja-alaisessa keskustelussa. Raamatussa ja traditiossa ilmoitettu ja kirkon opetusviran julistama totuus tekee meidät vapaiksi. Kardinaali Newman ymmärsi tämän ja jätti meille merkittävän esimerkin uskollisuudesta ilmoitetulle totuudelle, kun hän seurasi ”lempeää valoa”, minne tahansa se johtikin häntä, jopa merkittävien henkilökohtaisten menetysten hinnalla. Kirkossa tarvitaan hänen suuruusluokkansa ja integriteettinsä mittaisia suuria kirjailijoita ja tiedon välittäjiä, ja minä toivon, että hänelle osoitettu hartaus innoittaisi monia seuraamaan hänen jalanjäljissään.

Newmanin oppineisuudelle ja hänen laajalle kirjalliselle tuotannolleen on osoitettu syystäkin paljon huomiota, mutta on tärkeää muistaa, että hän piti itseään ennen kaikkea pappina. Nyt vietettävänä pappien vuonna kehotan teitä hartaasti pitämään häntä esillä pappejanne varten esikuvana rukoukseen antautumisesta, pastoraalisesta herkkyydestä lauman tarpeita kohtaan ja innosta saarnata evankeliumia. Teidän itsennekin tulisi antaa vastaava esimerkki. Olkaa lähellä pappejanne ja sytyttäkää heissä uudestaan tietoisuus ja ilo suunnattomasta etuoikeudesta saada olla Jumalan kansan keskuudessä toisena Kristuksena. Newmanin sanoin: ”Kristuksen papeilla ei ole muuta pappeutta kuin hänen … mitä he tekevät, hän tekee. Kun he kastavat, Kristus kastaa; kun he siunaavat, hän siunaa” (Parochial and Plain Sermons, VI 242).

Todellakin koska papilla on korvaamaton tehtävä kirkon elämässä, älkää säästelkö vaivojanne rohkaistessanne pappiskutsumuksia ja tähdentäessänne uskoville pappeuden todellista merkitystä ja välttämättömyyttä. Rohkaiskaa uskovia maallikkoja ilmaisemaan arvonantonsa heitä palvelevia pappeja kohtaan ja ymmärtämään niitä vaikeuksia, joita he kohtaavat, koska heidän määränsä vähenee ja paineet heitä kohtaan kasvavat. Uskovien tuki ja ymmärrys on erityisen tärkeää silloin, kun seurakuntia on yhdistettävä ja messuaikoja muutettava. Auttakaa heitä välttämään kiusaus pitää papistoa pelkästään virkamiehinä, sen sijaan auttakaa heitä iloitsemaan pappeuden lahjasta, jota ei koskaan voi pitää itsestään selvänä.

Anglikaaniryhmien liittyminen kirkkoon

Ekumeeninen ja uskontojen välinen dialogi ovat hyvin tärkeitä Englannissa ja Walesissa, mikä johtuu väestön tilastollisesta monimuotoisuudesta. Samalla kun rohkaisen teitä tässä tärkeässä työssänne, pyydän teitä olemaan auliita apostolisen konstituution Anglicanorum Coetibus määräysten toimeenpanossa auttaaksenne niitä anglikaaniryhmiä, jotka haluavat päästä täyteen yhteyteen katolisen kirkon kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että saadessaan lämpimän ja avosydämisen vastaanoton nämä ryhmät tulevat olemaan siunaus koko kirkolle.

Näiden ajatusten myötä uskon teidän apostolisen virkanne pyhän Davidin, pyhän Yrjänän ja kaikkien Englannin ja Walesin pyhien ja marttyyrien haltuun. Johtakoon ja suojelkoon teitä aina Walsinghamin Neitsyt Maria. Teille kaikille ja teidän maanne papeille, sääntökuntalaisille ja uskoville maallikoille annan sydämellisesti apostolisen siunaukseni vakuutena rauhasta ja ilosta Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa.

Paavi Benedictus XVI

© Copyright 2010 – Libreria Editrice Vaticana

Väliotsikot toimituksen.