Paavin puhe diplomaateille

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n puhe Pyhän istuimen luokse akkreditoiduille diplomaateille 9.1.2012

Teidän ylhäisyytenne, hyvät naiset ja herrat

Minusta on aina erityisen miellyttävää ottaa teidät vastaan, kunnioitetut Pyhän istuimen luokse akkreditoidut diplomaatit, tässä Sala Regian upeassa tilassa, ja lausua teille henkilökohtaisesti sydämellinen uuden vuoden toivotukseni. Ennen kaikkea muuta kiitän diplomaattikunnan esimiestä (doyen), suurlähettiläs Alejandro Valladares Lanzaa, ja varaesimiestä, suurlähettiläs Jean-Claude Micheliä kohteliaista sanoista, jotka he lausuivat puolestanne. Haluan myös tervehtiä erityisellä tavalla kaikkia niitä, jotka osallistuvat tähän tapaamiseemme ensimmäistä kertaa. Teidän kauttanne toivotukseni ulottuu kaikkiin niihin maihin, joita te edustatte ja joiden kanssa Pyhällä istuimella on diplomaattisuhteet. Me iloitsemme siitä, että viime vuonna tähän yhteisöön liittyi myös Malesia. Se vuoropuhelu, jota te käytte Pyhän istuimen kanssa, edistää näkemysten ja tiedon vaihtoa samoin kuin yhteistyötä sellaisilla yhteisesti kiinnostavilla alueilla, jotka ovat luonteeltaan kahden- tai monenvälisiä. Teidän läsnäolonne täällä nostaa esiin sen tärkeän työn, jota kirkko tekee yhteiskunnissanne esimerkiksi koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden alalla. Merkki katolisen kirkon ja valtioiden välillä vallitsevasta yhteistyöstä ovat esimerkiksi vuonna 2011 allekirjoitetut sopimukset Azerbaidžanin, Montenegron ja Mosambikin kanssa. Ensimmäinen niistä on jo ratifioitu, ja uskon, että niin käy myös kahdelle muulle samoin kuin niille, joista käytävät neuvottelut ovat loppusuoralla. Pyhä istuin toivoo myös voivansa käydä hedelmällistä vuoropuhelua kansainvälisten ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Tässä mielessä haluan mainita tyytyväisenä, että Kaakkois-Aasian kansojen yhteistyöjärjestön (ASEAN) jäsenmaat ovat hyväksyneet apostolisen nuntiuksen akkreditoimisen tuohon organisaatioon. Enkä voi jättää mainitsematta sitä, että viime joulukuussa Pyhä istuin vahvisti pitkäaikaista yhteistyötään Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (IOM) kanssa tulemalla sen täysjäseneksi. Tämä on merkki Pyhän istuimen ja katolisen kirkon sitoutumisesta kansainvälisen yhteisön rinnalla etsimään sopivia ratkaisuja tähän ilmiöön, johon liittyy monia kysymyksiä ihmispersoonan arvokkuuden turvaamisesta aina huolehtimiseen siirtolaisista ja sekä tulo- että lähtömaan yhteisöjen yhteisestä hyvästä.

Juuri päättyneen vuoden aikana tapasin henkilökohtaisesti useita valtionpäämiehiä ja pääministereitä samoin kuin niitä maittenne edustajia, jotka osallistuivat rakkaan edeltäjäni paavi Johannes Paavali II:n autuaaksijulistamiseen. Maittenne edustajat olivat ystävällisesti läsnä myös pappisvihkimykseni 60-vuotisjuhlallisuuksissa. Heille kaikille ja niille, joita olen tavannut apostolisilla matkoillani Kroatiassa, San Marinossa, Espanjassa, Saksassa ja Beninissä, ilmaisen uudestaan kiitollisuuteni siitä ystävällisyydestä, jota he osoittivat minua kohtaan. Ajatukseni kääntyvät erityisellä tavalla myös Latinalaisen Amerikan ja Karibian maihin, jotka viettivät itsenäisyytensä 200-vuotisjuhlaa. Viime joulukuun 12. päivänä nuo maat ilmaisivat siteensä katoliseen kirkkoon ja apostolien ruhtinaan seuraajaan ottamalla osaa yhdessä kirkkojen ja instituutioiden kunnioitettavien edustajien kanssa Pyhän Pietarin basilikassa vietettyyn juhlaan, jonka aikana kerroin aikomuksestani vierailla lähitulevaisuudessa Meksikossa ja Kuubassa. Lopuksi haluaisin tervehtiä Etelä-Sudania, josta viime heinäkuussa tuli itsenäinen valtio. Olen iloinen siitä, että se tapahtui rauhallisesti. Ikävä kyllä jännitystä ja yhteenottoja on ilmaantunut viime kuukausien aikana. Siksi toivon, että kaikki voisivat yhdistää pyrkimyksensä taata Sudanin ja Etelä-Sudanin kansoille mahdollisuuden vihdoin kokea rauhan, vapauden ja kehityksen aikaa.

Teidän ylhäisyytenne

Tämän päivän tapaaminen tapahtuu perinteisesti joulunajan lopulla, jolloin kirkko viettää Pelastajan tulemista. Hän tulee yön pimeydessä, ja niin hänen läsnäolonsa on välittömästi valon ja ilon lähde (vrt. Luuk. 2:9-10). Maailma on todellisesti synkkä, kun Jumalan valo ei sitä valaise! Maailma on todellisesti pimeä, kun miehet ja naiset eivät enää tunnusta sidettään Luojaansa; silloin he vaarantavat suhteensa toisiin luotuihin ja itse luomiseen. Ikävä kyllä nykyhetkeä leimaavat syvä levottomuus, mistä monet kriisit – taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset – ovat dramaattinen ilmaus.

En voi tässä olla mainitsematta ennen kaikkea muuta maailman talous- ja finanssikriisin vakavaa ja huolestuttavaa kehitystä. Tämän kriisin vaikutus ei ole ulottunut vain perheisiin ja yrityksiin niissä taloudellisesti edistyneissä maissa, joista se on lähtöisin – aiheuttaen tilanteen, jossa monet ihmiset, erityisesti nuoret, tuntevat olevansa eksyksissä ja turhautuneita vakaan tulevaisuuden toivossaan –, vaan sillä on ollut perinpohjainen vaikutus kehittyvien maiden elämään. Me emme saa menettää rohkeuttamme, vaan sen sijaan meidän on päättäväisesti löydettävä tiemme uudelleen uudenlaisten sitoumusten kautta. Tämä kriisi voi ja sen täytyy olla kannustin pohtia ihmisen olemassaoloa ja sen eettisen ulottuvuuden merkitystä, ennen kuin edes mietitään taloudellisen elämän mekanismeja: ei vain pyrittäessä pysäyttämään yksityisiä tappioita tai vahvistamaan kansallisia talouksia, vaan kun teemme itsellemme uudet säännöt, joiden avulla varmistetaan se, että kaikki voivat elää arvokkaasti ja kehittää kykyjään yhteisönsä kokonaisuuden hyväksi.

Seuraavaksi haluaisin huomauttaa, että varsinkin nuoret tuntevat ne vaikutukset, joita epävarma nykyhetki aiheuttaa. Heidän levottomuutensa on saanut aikaan viime kuukausina liikehdintää, jonka seurauksilla on ollut vaikutusta monilla eri alueilla, jopa vakavin seurauksin. Ajattelen ennen kaikkea Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää, jossa nuoret ihmiset muiden köyhyydestä ja työttömyydestä kärsivien kanssa peloissaan epävarmasta tulevaisuudesta, ovat panneet liikkeelle jotakin, mistä on kehittynyt valtava uudistuksia ja entistä suurempaa osallisuutta poliittisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä vaativa liike. Vielä on vaikea tehdä lopullista arviota viimeaikaisista tapahtumista ja ymmärtää täydellisesti niiden seurauksia tuon alueen vakaudelle. Alun optimismi on muuttunut niiden vaikeuksien tunnustamiseksi, joita tähän siirtymä- ja muutosaikaan sisältyy. Minusta näyttää ilmeiseltä, että paras tapa mennä eteenpäin on tunnustaa jokaisen ihmispersoonan luovuttamaton arvo ja hänen perustavat oikeutensa. Persoonan kunnioittamisen on oltava instituutioiden ja lakien keskellä; sen on johdettava kaiken väkivallan päättymiseen ja estettävä se, että aiheellinen huoli kansan vaatimuksista ja yhteiskunnallisen solidaarisuuden tarve muuttuisivat pelkiksi vallassa pysymisen tai vallan kasvattamisen välineiksi. Kutsun kansainvälistä yhteisöä käymään vuoropuhelua nykyisten prosessien toimijoiden kanssa tavalla, joka kunnioittaa eri kansoja, ja ymmärtämään sen, että vakaiden ja sovintoon päässeiden yhteiskuntien rakentaminen – yhteiskuntien, joissa vastustetaan kaikenlaista epäoikeudenmukaista syrjintää, varsinkin uskonnollista syrjintää – tarjoaa paljon laajemman horisontin kuin lyhytaikaiset vaalivoitot voivat tarjota. Olen syvästi huolissani ihmisistä niissä maissa, joissa vihollisuuksia ja väkivallan tekoja esiintyy edelleen, erityisesti Syyriassa. Rukoilen, että siellä saataisiin aikaiseksi nopea loppu verenvuodatukselle ja alku hedelmälliselle vuoropuhelulle eri poliittisten voimien välillä puolueettomien tarkkailijoiden läsnäolon vauhdittamana. Pyhällä maalla, jossa jännitys palestiinalaisten ja israelilaisten välillä vaikuttaa koko Lähi-Idän vakauteen, on välttämätöntä, että näiden kahden kansan johtajat tekevät rohkeita ja kaukonäköisiä päätöksiä rauhan hyväksi. Olin iloinen kuullessani, että Jordanian kuningaskunnan aloitteesta vuoropuhelu on jälleen jatkunut; toiveeni on, että sitä ylläpidetään ja että se johtaa kestävään rauhaan, joka takaa kummallekin kansalle mahdollisuuden elää turvassa riippumattomassa valtiossa kansainvälisesti tunnustettujen turvallisten rajojen sisällä. Omalta osaltaan kansainvälisen yhteisön on löydettävä lisää luovuutta kehitettäessä aloitteita, jotka edistävät tätä rauhanprosessia ja kunnioittavat kummankin osapuolen oikeuksia. Seuraan tarkasti myös Irakin tilanteen kehittymistä ja olen pahoillani viime aikojen hyökkäyksistä, jotka ovat aiheuttaneet paljon ihmishenkien menetyksiä. Kannustan tuon kansakunnan johtajia kulkemaan määrätietoisesti kohti täydellistä kansallista sovintoa.

Autuas Johannes Paavali II sanoi, että “rauhan tie on samalla nuorten tie”,[1] sillä heissä ruumiillistuu “kansojen ja yhteiskuntien nuoriso, jokaisen perheen ja koko ihmiskunnan nuoriso”. [2] Niinpä nuoret ihmiset pakottavat meidät suhtautumaan vakavasti heidän vaatimuksiinsa totuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta. Tästä syystä valitsin heidät vuotuisen maailman rauhanviestini “Nuorten kasvattaminen oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan” aiheeksi. Koulutus on jokaiselle sukupolvelle keskeinen aihe, sillä se määrittelee terveen kehityksen jokaiselle ihmiselle ja koko yhteiskunnan tulevaisuuden. Siten se on ensisijaisen tärkeä tehtävä tänä vaikeana ja vaativana aikana. Selkeän päämäärän lisäksi –  joka on nuorten johdattamista täyteen todellisuuden ja siten myös totuuden tuntemiseen – koulutus tarvitsee tiloja. Niistä arvokkain on perhe, joka perustuu miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Se ei ole vain yksinkertainen sosiaalinen tapa vaan ennemminkin jokaisen yhteiskunnan perustava solu. Näin ollen sellainen politiikka, joka vähättelee perheen merkitystä, uhkaa ihmisen arvokkuutta ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Perheen merkitys koulutusprosessissa ja sekä yksilöiden että valtioiden kehityksessä on perustavanlaatuinen; siksi tarvitaan politiikkaa, joka edistää perhettä ja tukee sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vuoropuhelua. Juuri perheessä me avaudumme maailmalle ja elämälle ja, niin kuin sanoin vieraillessani Kroatiassa, “avoimuus elämälle on merkki avoimuudesta tulevaisuutta kohtaan”.[3] Olen tyytyväisenä pannut merkille tähän elämälle avoimuuteen liittyen, että Euroopan unionin tuomioistuin päätti hiljattain kieltää ihmisen alkioiden kantasoluihin liittyvän patentoimisen, samoin kuin sen, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on tuominnut sukupuoleen perustuvan sikiöseulonnan.

Yleisemmin sanoen ja varsinkin länsimaihin viitaten olen vakuuttunut siitä, että sellaiset lainsäädännölliset toimenpiteet, jotka eivät vain salli vaan joskus suorastaan edistävät aborttia pelkästä mukavuudenhalusta tai kyseenalaisista lääketieteellisistä syistä, vaarantavat nuorten kasvatuksen ja sen tuloksena ihmiskunnan tulevaisuuden.

Jatkan tätä mietiskelyä: samalla lailla olennainen tehtävä ihmisen kehityksessä on koulutuslaitoksilla. Ne ovat ensimmäisiä tahoja, jotka tekevät yhteistyötä perheen kanssa, eivätkä ne varmasti pysty toimimaan kunnolla, mikäli ne eivät jaa samoja päämääriä perheen kanssa. On nähtävissä tarve toteuttaa sellaista koulutuspolitiikkaa, jossa varmistutaan siitä, että koulunkäynti on mahdollista kaikille, ja joka – sen lisäksi, että tuetaan yksilön tiedollista kehitystä – kiinnittää huomiota tasapainoiseen henkilökohtaiseen kasvuun, myös avoimuuteen transsendenttiä kohtaan. Katolinen kirkko on aina ollut erityisen aktiivinen koulutuksessa ja koulujen ylläpitämisessä. Se on antanut arvostetun panoksen valtion laitosten rinnalla. Toivon, että eri maiden lainsäätäjät tunnustaisivat tämän panostuksen ja arvostaisivat sitä.

Tässä mielessä on selvää, että tehokas koulutusohjelma edellyttää uskonnonvapauden kunnioittamista. Tällä vapaudella on yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja institutionaalisia piirteitä. Puhumme ihmisoikeuksista ensimmäisestä, sillä se ilmaisee ihmispersoonan kaikkein perustavinta todellisuutta. Aivan liian usein tätä oikeutta rajoitetaan tai uhmataan monesta eri syystä. En voi olla kunnioittamatta ensin pakistanilaisen ministerin Shahbaz Bhattin muistoa. Hänen väsymätön taistelunsa vähemmistöjen oikeuksien puolesta päättyi hänen traagiseen kuolemaansa. Ikävä kyllä me emme puhu yksittäisestä tapauksesta. Monissa maissa kristityiltä puuttuvat perusoikeudet ja heidät on syrjäytetty julkisesta elämästä. Toisissa maissa he joutuvat kestämään väkivaltaisia hyökkäyksiä kirkkojaan ja kotejaan vastaan. Joskus heidän on pakko lähteä maasta, jota he ovat olleet yhdessä rakentamassa, koska jännitteet eivät kevene ja harjoitettu politiikka on alistanut heidät kotimaansa elämässä toisen asteen katsojiksi. Toisissa maanosissa näemme politiikkaa, joka tähtää uskonnon aseman marginalisoimiseen yhteiskunnan elämässä, aivan kuin uskonto olisi suvaitsemattomuuden syy koulutuksessa, kun se pikemminkin on arvostettava panos edistäen ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Viime vuoden aikana uskonnollisesti motivoitu terrorismi on myös tuottanut paljon uhreja, varsinkin Aasiassa ja Afrikassa. Tästä syystä, niin kuin sanoin Assisissa, uskontojen johtajien on toistettava päättäväisesti ja voimakkaasti, että “tämä ei ole uskonnon todellinen luonne; se on uskonnon vastakohta, se tukee uskonnon tuhoamista”.[4] Uskontoa ei voi koskaan käyttää tekosyynä hylätä oikeudenmukaisuuden ja lain periaatteita jonkin aiotun “hyvän” saavuttamiseksi. Tässä yhtey-dessä muistutan mielelläni, niin kuin sanoin myös synnyinmaassani, että kristillinen käsitys ihmisestä oli Saksan perustuslain kirjoittajien innoittaja, samoin kuin se todellakin inspiroi yhdistyneen Euroopan perustajia. Haluaisin myös nostaa esiin useita uskonnonvapauden kannalta rohkaisevia merkkejä. Tarkoitan sitä, että Georgiassa tunnustettiin lainsäädännössä uskonnollisten vähemmistöjen julkisoikeudellinen asema; ajattelen myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä sallia krusifiksien pitämisen Italian koululuokissa. On myös asianmukaista, että mainitsen lopuksi erityisesti Italian, joka on viettänyt poliittisen yhdistymisensä 150-vuotisjuhlaa. Pyhän istuimen ja Italian suhteet kokivat vaikeuksia yhdistymisen jälkeen, mutta ajan myötä sovinto ja yhteinen tahto yhteistyöhön, kumpikin omissa puitteissaan, nousivat esiin yhteisen hyvän edistämiseksi. Toivon, että Italia jatkossakin pitää huolta vakaiden suhteiden säilymisestä kirkon ja valtion välillä ja palvelee siten esimerkkinä, jota muut maat voivat katsoa kunnioittaen ja kiinnostusta tuntien.

Afrikassa, johon palasin viime matkallani Beniniin, on oleellista, että yhteistyö kristillisten yhteisöjen ja hallitusten välillä suosii edistymistä oikeudenmukaisuuden, rauhan ja sovinnon tiellä, ja osoitetaan kunnioitusta kaikkiin etnisiin ryhmiin ja uskontoihin kuuluville ihmisille. On tuskallista ymmärtää, että Afrikan monissa valtioissa tämä päämäärä on vielä kaukana. Ajattelen erityisesti Nigeriassa uudelleen puhjenneita väkivaltaisuuksia, kuten jouluna moniin kirkkoihin tehtyjä hyökkäyksiä, ja Norsunluurannikon sisällissodan jälkivaikutuksia, Suurten järvien alueen jatkuvaa epävakaisuutta sekä Afrikan sarven maiden humanitaarista hätätilaa. Vetoan jälleen kerran kansainväliseen yhteisöön, että tehtäisiin kaikki voitava vuosikausia kestäneen Somalian kriisin ratkaisemiseksi.

Lopuksi haluan korostaa sitä, että koulutus oikein ymmärrettynä ei saa jättää edistämättä kunnioitusta luomakuntaa kohtaa. Emme voi olla huomioimatta niitä suuria luonnononnettomuuksia, jotka viime vuonna vahingoittivat monia alueita Kaakkois-Aasiassa, tai ekologista katastrofia Fukushiman ydinvoimalassa Japanissa. Ympäristönsuojelu sekä köyhyyttä ja ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen ovat tärkeitä teemoja inhimillisen kehityksen kokonaisuuden kannalta. Siksi toivon, että hiljattain Durbanissa päättyneen YK:n ilmastokokouksen XVII istunnossa sovitun mukaisesti kansainvälinen yhteisö valmistautuisi YK:n kestävän kehityksen kokoukseen (“Rio+20”) aitona “kansojen perheenä” ja solidaarisena ja vastuuntuntoisena sekä nykyistä sukupolvea että tulevia sukupolvia kohtaan.

Teidän ylhäisyyteenne, hyvät naiset ja herrat!

Rauhan Ruhtinaan syntymä opettaa meille, että elämä ei lopu tyhjyyteen, että sen kohtalona ei ole sammuminen vaan iankaikkinen elämä. Kristus saapui, jotta meillä olisi elämä ja sen yltäkylläisyys (vrt. Joh.10:10). “Vain silloin kun tulevaisuus on varma positiivisena todellisuutena, on mahdollista elää nykyhetkessä.”[5] Varman uskonsa innoittamana Pyhä istuin tarjoaa jatkuvasti omaa panostaan kansainväliselle yhteisölle, niin kuin Vatikaanin II kirkolliskokous 50 vuotta sitten selkeästi ilmaisi kaksiosaisella pyrkimyksellään: se julistaa ihmisen kutsumuksen ja meihin kylvetyn jumalallisen siemenen ylevää suuruutta sekä tarjoaa ihmiskunnalle vilpitöntä yhteistyötä sellaisen kaikkien ihmisten veljeyden rakentamiseksi, joka vastaa tätä kutsumusta. [6]

Kiitos mielenkiinnostanne!

[1] Johannes Paavali II, Apostolinen kirje Dilecti Amici (31.3.1985), 15.

[2] Ibid., 1.

[3] Saarna Kroatian katolisten perheiden kansallisen juhlapäivän messussa Zagrebissa (5.6.2011).

[4] Puhe maailman rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta pidetyn Assisin mietiskely-, vuoropuhelu ja rukouspäivän yhteydessä (27.10.2011).

[5] Spe Salvi, 2.

[6] Vrt. Gaudium et Spes, 3.

© Copyright 2012 – Libreria Editrice Vaticana