Kirkon keskushallinnon nimistöä

(Rooman kuurian nimistöä)

– Vrt. artikkeli Fides-lehdessä 3/2022 (25.3.2022).

CURIA ROMANA = ROOMAN KESKUSHALLINTO (kuuria)

DICASTERIO = VIRASTO (dikasterio)

Segretaria di Stato = Valtiosihteeristö

Sezione per gli Affari Generali = Yleisten asioiden osasto
Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali = Valtiosuhteiden ja kansainvälisten järjestöjen osasto
Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede = Pyhän istuimen diplomaattisen henkilökunnan osasto

Segretario di Stato = valtiosihteeri
Sostituto = sijaisvastaava
Segretario = sihteeri
Assessore = asessori
Sotto-Segretario = alisihteeri

Virastot

Prefetto = prefekti
Segretario = sihteeri
Sotto-Segretario = alisihteeri

Dicastero per l’evangelizzazione = Evankelioinnin virasto
Sezione per le questioni fondamentali dell’evangalizzazione nel mondo = Maailmassa evankelioinnin peruskysymysten osasto
Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari = Ensimmäisen evankelioinnin ja uusien osakirkkojen osasto

Dicastero per la Dottrina della Fede = Uskonopin virasto
Sezione dottrinale = Opillisten asioiden osasto
Sezione disciplinare = Järjestysasioiden osasto
Pontificia Commissione Biblica = Paavillinen raamattutoimikunta
Commissione Teologica Internazionale = Kansainvälinen teologinen toimikunta
Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori = Paavillinen alaikäisten edunvalvonnan toimikunta

Dicastero per il Servizio della Carità = Lähimmäisenrakkauden palvelemisen virasto
Elemosineria Apostolica = Apostolinen almujen antamisen toimisto
Elemosiniere di Sua Santità = Hänen pyhyytensä almujenantaja

Dicastero per le Chiese Orientali = Idän kirkkojen virasto

Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti = Jumalanpalveluksen ja sakramenttijärjestyksen virasto

Dicastero delle Cause dei Santi = Pyhäksi julistamisen virasto

Dicastero per i Vescovi = Piispojen virasto
Pontificia Commissione per l’America Latina = Paavillinen Latinalaisen Amerikan toimikunta

Dicastero per il Clero = Papiston virasto

Dicastero per gli Istituti della Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica = Sääntökuntien ja apostolisen elämän yhteisöjen virasto

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita = Maallikoiden, perheiden ja elämän virasto

Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani = Kristittyjen ykseyden edistämisen virasto

Dicastero per il Dialogo Interreligioso = Uskontojenvälisen vuoropuhelun virasto

Dicastero per la Cultura e l’Educazione = Kulttuurin ja kasvatuksen virasto
Sezione per la Cultura = Kulttuuriasioiden osasto
Sezione per l’Educazione = Kasvatusasioiden osasto

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Integrale Umano = Kokonaisvaltaisen inhimillisen kehityksen palvelemisen virasto

Dicastero per i Testi Legislativi = Lakitekstien virasto

Dicastero per la Comunicazione = Tiedotusasioiden virasto

Tuomio- ja oikeusistuimet

Penitenzieria Apostolica = Apostolinen katumustuomioistuin
penitenziere maggiore = ylin katumustuomari
reggente = sijaishoitaja

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica = Apostolisen nimenkirjoituksen ylin oikeusistuin

Tribunale della Rota Romana = Rooman rota -oikeusistuin

Talousyksiköitä

Consiglio per l’Economia = Talousasioiden neuvosto

Segreteria per l’Economia = Talousasioiden sihteeristö

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica = Apostolisen istuimen perinnön hallinnointi

Ufficio del Revisore Generale = Yleistarkastajan toimisto

Commissione di Materie Riservate = Ei-julkisten asiakysymysten toimikunta

Comitato per gli Investimenti = Sijoitusasioiden työryhmä

Muita yksiköitä

Prefettura della Casa Pontificia = Paavillisen talon prefektin toimisto

Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontifice = Paavin liturgisten viettojen toimisto

Camerlengo della Santa Romana Chiesa = Pyhän roomalaisen kirkon kamariherra

Nimistöä, joka oli voimassa kesään 2022 asti.

Segreteria di Stato = Valtiosihteeristö

Linkki Vatikaanin sivulle >

 • Segretario di Stato = valtiosihteeri
 • Sostituto per gli affari generali = yleisten asioiden sijaisvastaava
 • Segretario per i rapporti con gli stati = valtiosuhteiden sihteeri
 • Assessore per gli affari generali = yleisten asioiden asessori
 • Sotto-segretario per i rapporti con gli stati = valtiosuhteiden alisihteeri
 • Delegato per le rappresentanze pontificie = paavillisten edustustojen valtuutettu
 • Nunzio apostolico con incarichi speciali = apostolinen nuntius erityistehtäviä varten
 • Capo del protocollo = protokollapäällikkö
 • Capo ufficio = toimistopäällikkö

Kongregaatiot

Yleiset virkanimikkeet

 • Prefetto = prefekti
 • Segretario = sihteeri
 • Sotto-segretario = alisihteeri
 • Capo ufficio = toimistopäällikkö
 • Segretario aggiunto = apulaissihteeri

Eri kongregaatiot
Linkki Vatikaanin sivulle >

 • Uskonopin kongregaatio
 • Idän kirkkojen kongregaatio
 • Liturgian ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio
 • Pyhäksi julistamisen kongregaatio
 • Piispojen kongregaatio
 • Kansojen evankelioimisen kongregaatio
 • Papiston kongregaatio
 • Sääntökuntien ja apostolisen yhteisöelämän kongregaatio
 • Katolisen (pappisseminaareissa ja oppilaitoksissa annettavan) opetuksen kongregaatio

Oikeusistuimet

Linkki Vatikaanin sivulle >

 • Penitenziaria apostolica = Apostolinen katumusoikeusistuin
  • Penitenziere maggiore = ylin katumustuomari
  • Reggente = (oikeusistuimen) sijaishoitaja
 • Supremo tribunale della segnatura apostolica = Apostolisen signatuurin ylin oikeusistuin
 • Tribunale della Rota Romana = Rota Romana -oikeusistuin

Paavilliset neuvostot

Linkki Vatikaanin sivulle >

 • Presidente = puheenjohtaja
 • Paavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto
 • Paavillinen uskontojenvälisen vuoropuhelun neuvosto
 • Paavillinen neuvosto lakitekstien tulkitsemista varten
 • Paavillinen kulttuurineuvosto
 • Paavillinen uuden evankelioimisen edistämisen neuvosto
 • Virasto maallikoita, perheitä ja elämän kysymyksiä varten
  • (Paavillinen maallikkoneuvosto)
  • (Paavillinen perheneuvosto)
 • Virasto kokonaisvaltaisen inhimillisen kehityksen palvelemiseksi
  • (Paavillinen oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvosto (Justitia et Pax))
  • (Paavillinen Cor Unum –neuvosto)
  • (Paavillinen neuvosto maasta muuttavien ja matkalla olevien sielunhoitoa varten)
  • (Paavillinen terveydenhuollon työntekijöiden neuvosto (terveydenhuollon sielunhoitoa varten))
 • Tiedotusasioiden sihteeristö
  • (Paavillinen tiedotusvälineiden neuvosto)

(Päivitetty 3.1.2017)