Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 2/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin helmikuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Februari 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for February 2014

Helmikuu
Että kirkossa ja yhteiskunnassa kunnioitettaisiin vanhojen ihmisten viisautta ja kokemusta.
Että papit, sääntökuntalaiset ja maallikot työskentelisivät auliisti yhdessä evankeliumin julistamiseksi.

Februari
Att de äldres vishet och erfarenhet tas till vara i kyrkan och i samhället.
Att präster, ordensfolk och lekmän generöst samarbetar för evangelisationen.

February
That the Church and society may respect the wisdom and experience of older people.
That priests, religious, and lay people may work together with generosity for evangelization.