Rukouksen apostolaatin aiheet 2021

suomiruotsienglanti
TAMMIKUU – Lähetystyö
Antakoon Herra meille armon elää yhdessä muihin uskontoihin kuuluvien veljiemme ja sisartemme kanssa rukoillen toistemme puolesta ja avoimina kaikkia kohtaan.
JANUARI – Evangelisation
Må Herren ge oss nåden att leva med våra bröder och systrar från andra religioner, i gemenskap, öppenhet och i bön för varandra.
JANUARY – Evangelization 
May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all. 
HELMIKUU – Yleinen
Rukoilemme väkivallan uhriksi joutuneiden naisten puolesta, että yhteiskunta suojelisi heitä ja heidän kärsimyksensä huomioitaisiin.
FEBRUARI – Universell
Vi ber att kvinnor som är offer för våld skyddas av samhället, och att deras lidanden uppmärksammas.
FEBRUARY – Universal
We pray for women who are victims of violence, that they may be protected by society and have  their sufferings considered and heeded. 
MAALISKUU – Lähetystyö
Rukoilemme, että kokisimme jälleen syvällisesti Jumalan äärettömän laupeuden parannuksen sakramentissa.
MARS – Evangelisation
Vi ber att vi med förnyat djup får erfara Guds oändliga barmhärtighet i försoningens sakrament.
MARCH – Evangelization 
Let us pray that we may experience the sacrament of reconciliation with renewed depth, to taste the infinite mercy of God. 
HUHTIKUU – Yleinen
Rukoilemme niiden puolesta, jotka vaarantavat henkensä taistellessaan perustavanlaatuisten oikeuksien puolesta diktatuureissa, itsevaltaisten hallintojen alaisina ja kriisissä olevissa demokratioissa.
APRIL – Universell
Vi ber för de som riskerar sina liv i kampen för grundläggande rättigheter i diktaturer, auktoritära regimer men även i krisande demokratier.
APRIL – Universal 
We pray for those who risk their lives while  fighting for fundamental rights under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis. 
TOUKOKUU – Yleinen
Rukoilemme, että talouselämän edustajat ja hallitukset työskentelisivät yhdessä säädelläkseen rahoitusmarkkinoita ja suojellakseen kansalaisia niiden vaaroilta.
MAJ – Evangelisation
Vi ber att regeringar och ekonomiskt ansvariga arbetar tillsammans för att reglera finanssektorn och skydda medborgarna från dess risker.
MAY – Universal 
Let us pray that those in charge of finance will work with governments to regulate financial markets and protect citizens from its dangers.
KESÄKUU – Lähetystyö
Rukoilemme nuorten puolesta, jotka valmistautuvat avioliittoon kristillisen yhteisönsä tukemina, jotta he kasvaisivat rakkaudessa, uskollisuudessa ja kärsivällisyydessä.
JUNI – Evangelisation
Vi ber att de unga som förbereder sig för äktenskap, med stöd av sina församlingar, kan växa i kärlek, generositet och trofasthet.
JUNE – Evangelization 
Let us pray for young people who are preparing for marriage with the support of a Christian community: may they grow in love, with generosity, faithfulness and patience. 
HEINÄKUU – Yleinen
Rukoilemme, että yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja poliittisissa konflikteissa edistäisimme rohkeasti ja antaumuksella vuoropuhelua ja ystävyyttä. 
JULI – Universell
Vi ber att vi i sociala, ekonomiska och politiska konfliktsituationer, kan vara modiga och  hängivna i skapandet av vänskap och dialog.
JULY – Universal 
We pray that, in social, economic and political situations of conflict, we may be courageous and passionate architects of dialogue and friendship.
ELOKUU – Lähetystyö
Rukoilemme kirkon puolesta, jotta Pyhä Henki antaisi sille armon ja voiman uudistua evankeliumin valossa.
AUGUSTI – Evangelisation
Vi ber att Kyrkan i ljuset av Evangeliet kan förnya sig själv genom den Helige Andes nåd och kraft.
AUGUST – Evangelization
Let us pray for the Church, that She may receive from the Holy Spirit the grace and strength to reform herself in the light of the Gospel. 
SYYSKUU – Yleinen
Rukoilemme, että kaikki valitsisivat rohkeasti yksinkertaisen ja ympäristön kannalta kestävän elämäntyylin, ja iloitsemme nuorista, jotka päättäväisesti sitoutuvat siihen.
SEPTEMBER – Universell
Vi ber att vi alla modigt väljer en enkel och hållbar livsstil för miljön, och gläder oss åt de ungas beslutsamma engagemang.
SEPTEMBER – Universal
We pray that we all will make courageous choices for a simple and environmentally sustainable lifestyle, rejoicing in our young people who are resolutely committed to this.   
LOKAKUU – Lähetystyö
Rukoilemme, että kaikki kastetut osallistuisivat lähetystyöhön antaen todistuksen evankeliumin mukaisesta elämästä. 
OKTOBER – Evangelisation
Vi ber att alla döpta blir engagerade i missionen, genom att vittna om ett liv präglat av Evangeliet.
OCTOBER – Evangelization 
We pray that every baptized person may be engaged in evangelization, available to the mission, by being witnesses of a life that has the flavour of the Gospel. 
MARRASKUU – Yleinen
Rukoilemme, että masennuksesta tai loppuunpalamisesta kärsivät ihmiset löytäisivät tukea ja valoa, joka avaa heille elämän. 
NOVEMBER – Universell
Vi ber att personer som lider av depression eller utbrändhet finner stöd och ljus, som öppnar dem för livet.
NOVEMBER – Universal intention 
We pray that people who suffer from depression or burn-out will find support and a light that opens them up to life.
JOULUKUU – Lähetystyö
Rukoilemme katekeettojen puolesta, jotka on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa, jotta he Pyhän Hengen voimalla todistaisivat siitä rohkeasti ja luovasti.
DECEMBER – Evangelisation
Vi ber att kateketer med kraft från den Helige Ande, kallas för att vittna om Guds ord med mod och kreativitet.
DECEMBER – Evangelization 
Let us pray for the catechists, summoned to announce the Word of God: may they be its witnesses, with courage and creativity and in the power of the Holy Spirit.