Helsingin hiippakunta

Helsingin hiippakunta tänään

Vuodenvaihteessa 2023-2024 Helsingin hiippakuntaan kuului 17 243 katolilaista. Hiippakunnassa on kahdeksan seurakuntaa ja sen papistoon Suomessa kuuluu 27 pappia. Hiippakunnan jäsenistä n. 45 % puhuu äidinkielenään suomea tai ruotsia.

Helsingin piispa Raimo Goyarrola

Helsingin piispa on 25.11.2023 alkaen monsignore Raimo Goyarrola.

Hiippakunnan hallinto

Hiippakunnan kanslia ja arkisto toimivat piispantalossa, joka sijaitsee Helsingin Eiran kaupunginosassa. Hiippakunnan hallinnossa piispaa avustaa yleisvikaari. Hiippakunnalla on niin ikään oma ekonomi ja notaari. Hiippakunnan jäsenrekisteriä hoidetaan seurakunnittain.

Muiden katolisten hiippakuntien tavoin myös Helsingin hiippakunnalla on oma oikeusistuin kirkon toimivaltaan kuuluvien asioiden ratkaisemiseksi, joista suurin osa on avioliittokysymyksiä.

Katolinen kirkkolaki eli kanoninen laki edellyttää, että jokaisessa hiippakunnassa toimii erityisiä neuvostoja, jotka ovat piispan nimittämiä ja joiden puheenjohtajana toimii hiippakunnan piispa. Neuvonantajakollegio muodostuu hiippakunnan piispan nimittämistä papeista ja sillä on erityinen vastuu hiippakunnasta erityisesti silloin, kun piispainistuin on täyttämättä.

Piispanneuvoston jäsenet ovat niin ikään piispan nimittämiä pappeja. Neuvoston tehtävänä on avustaa piispaa lähinnä hiippakunnan käytännön asioiden hoitamisessa. Pappienneuvosto käsittelee yhdessä piispan kanssa ensi sijassa sielunhoidollisia ja varsinkin seurakuntien elämään kuuluvia asioita.

Pastoraalineuvosto muodostuu eri seurakuntien, pappien ja sisarten edustajista, joten suuri osa sen jäsenistä on maallikkoja. Tämän neuvoa-antavan elimen tehtävänä on keskustella paikalliskirkon elämään ja toimintaan liittyvistä kysymyksistä sekä tukea ja kehittää sitä arvioin, ehdotuksin ja muilla tavoin. Hiippakunnan talousneuvosto käsittelee ja hyväksyy piispan johdolla seurakuntien ja hiippakunnan talousarviot ja tilinpäätökset.

Jäsenmaksu

Tue seurakuntasi toimintaa. Tietoa jäsenmaksusta.