Kirkon toiminta koronapandemian aikana

RAJOITUKSET OVAT PÄÄTTYNEET

Koronaepidemian leviämisen estämiseksi ja ihmisten terveyden turvaamiseksi tehdyt rajoitukset päättyvät Helsingin hiippakunnassa huhtikuun loppuun mennessä. 

Seurakuntien toiminnassa palataan taas normaaleihin käytäntöihin. Edelleen kuitenkin kannustetaan pitämään huolta käsi- ja yskimishygieniasta ja olemaan tulematta kirkkoon, jos on koronalle tai muille helposti leviäville taudeille tyypillisiä oireita.

Tästedes velvollisuus osallistua (paikan päällä) messuun sunnuntaisin ja velvoittavina juhlapyhinä on taas voimassa. Erilaisiin riskiryhmiin kuuluvien voi kuitenkin olla tarpeen edelleen välttää niitä messuja, joissa yleensä käy eniten ihmisiä. Lisätietoja voi kysyä omasta seurakunnasta.

BEGRÄNSNINGARNA HAR UPPHÖRT

De begränsningar som infördes i början av coronapandemin för att förhindra en spridning av coronaviruset och för att trygga människors hälsa upphör att gälla i Helsingfors stift i slutet av april.

I församlingarnas verksamheter återgår vi till normal praxis. Alla uppmuntras ändå fortsättningsvis att sköta hand- och hosthygien samt att inte komma till kyrkan om man har symptom på covid-19 eller andra sjukdomar som lätt sprider sig.

Hädanefter är söndagsplikten, alltså att (på plats) delta i mässan på söndagar och påbjudna högtider igen i kraft. Personer som tillhör olika riskgrupper kan ändå behöva fortsätta att undvika de mässor som i allmänhet drar allra mest folk. Mer information kan man få i sin egen församling.

RESTRICTIONS HAVE COME TO AN END

The restrictions put into place to prevent the spread of Covid-19 and protect people’s health come to an end in the Diocese of Helsinki at the end of April.

Parishes return to their normal practices in their activities. However, we still encourage people to maintain good hand and cough hygiene and to avoid coming to church if you have symptoms of Covid-19 or some other easily transmissible disease.

From now on, the obligation to attend Mass in person on Sundays and Holy Days of Obligation is in force again. However, those who are part of various risk goups may still need to avoid those Masses that generally have the greatest number of people. For more information, please contact your parish.

Aikaisempia ohjeita – Äldre anvisningar – Earlier instructions

Koronarajoitukset 
jatkuvat

Koronaepidemia ei vieläkään hellitä. Eri alueilla on erilaisia määräyksiä ja suosituksia, ja siksi täysin yhtenäistä ohjeistusta ei hiippakunnan tasolla voi antaa. Siksi on tärkeää seurata oman seurakunnan tiedotuksia.

Yleisesti ottaen pätevät kuitenkin edelleen seuraavat ohjeet:

– Messuihin ei pidä tulla, jos on minkäänlaisia koronaoireita.

– Kirkoissa pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja desinfioimiseen. On pidettävä huolta turvaväleistä ja käytettävä kasvomaskia. 

– Edelleen on voimassa vapautus ns. sunnuntaivelvollisuudesta. Koska sunnuntaimessut ovat muutenkin ne messut, jolloin ihmiset eniten käyvät kirkossa, pyydämme, että niiden sijaan käytäisiin messussa jonakin muuna päivänä.

– Nämä ohjeet ovat voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirastot antavat uusia ohjeita, jotka olennaisesti poikkeavat aiemmista.

Helsingissä 21.1.2022
isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

Koronarajoituksia puretaan – tulkaa taas messuun!

Suomen katoliset seurakunnat ovat jo palanneet tai palaavat lähiaikoina koronarajoitusten purkautuessa normaaliin elämään. Kaikkia uskovia rohkaistaan taas käymään messuissa, kirkoissa on jälleen tarjolla vihkivettä ja myös kommuunion jakaminen palaa ennalleen. Joitakin rajoitteita voi kuitenkin vielä jäädä paikallisesti voimaan, lähinnä pääkaupunkiseudun seurakunnissa.

Niitä uskovia, jotka sairauden, muiden painavien syiden tai vakavan huolen takia eivät vielä voi tai halua käydä kirkossa, pyydetään jatkossakin osallistumaan messuihin etänä ja pitämään muuten yhteyttä seurakuntaan.

Monista koronaepidemian aikaisista käytännöistä voi olla kuitenkin hyötyä myös jatkossa, varsinkin käsi- ja yskimishygieniasta, riittävistä etäisyyksistä ja maskien käytöstä.

Helsingissä 24.9.2021

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

Coronabegränsningarna avlägsnas – kom till mässan igen!

De katolska församlingarna i Finland har redan återgått eller återgår under den närmaste tiden till ett normalt liv i takt med att coronabegränsningarna avlägsnas. Alla troende uppmuntras igen att gå i mässan, i kyrkorna finns vigvatten som förut och även nattvardsgången återgår till det normala. Vissa begränsningar kan fortfarande förekomma lokalt, närmast i församlingarna i huvudstadsregionen.

De troende som på grund av sjukdom, andra vägande skäl eller allvarlig oro inte kan eller vill gå i kyrkan ombeds fortsätta att delta i mässan på distans och på annat sätt hålla kontakt med församlingen.

Sådan praxis som blivit bekant under coronan kan ändå vara till nytta även framöver, i synnerhet i fråga om hand- och hosthygien, tillräckliga avstånd och användning av munskydd.

Helsingfors 24.9.2021

fader Marco Pasinato
Stiftsadministrator

COVID restrictions dismantled – time to return to Mass!

Finland’s Catholic parishes have returned or are returning to normal life, as coronavirus and COVID restrictions are being dismantled. Once again, all the faithful are encouraged to attend Mass, there is holy water in our churches again and the distribution of Holy Communion is also returning to pre-COVID practices. Some limitations may be in force locally, primarily in the parishes in Helsinki.

Those of the faithful who cannot or do not yet want to return to church because of illness, other weighty reasons or grave concern are asked to continue to take part in Holy Mass online and to stay in touch with their parishes in other ways.

However, many of the practices that we have grown accustomed to during the pandemic may be useful in the future too, such as careful hand and coughing hygiene, keeping distance and using face masks.

Helsinki, 24 September, 2021

father Marco Pasinato
Diocesan Administrator

Helsingin hiippakunnan koronaohjeet

5.9.2021 alkaen

Epidemian aikana on annettu vapautus sunnuntaivelvollisuudesta, tosin velvollisuus pyhittää lepopäivä on edelleen voimassa. Vaikka messussa käyminen on tärkeä hengellinen aarre, on toivottavaa, että tässä tilanteessa messuja seurattaisiin lähinnä etäyhteyksien avulla, varsinkin sunnuntaisin. Messuihin mahtuu paikan päälle paremmin arkipäivisin.

Uskonnonharjoittaminen eli esimerkiksi messussa käyminen on mahdollista myös uuden tartuntatautilain perusteella, kunhan vältetään lähikontakteja  ja noudatetaan hygieniaohjeita. Seurakunnittain ohjeissa on vaihtelua, koska viranomaiset päättävät rajoitteista alueellisesti.

Jokaisessa seurakunnassa on aktiivisesti valvottava, ettei kirkkoon pääse enempää ihmisiä kuin on asianmukaista ja turvallista. Kaikissa tilaisuuksissa on maskipakko. Jos messuihin on ilmoittautumisjärjestelmä, on myös hyvä huomioida, ettei itse varaa montaa messua kerralla, jotta mahdollisimman moni uskova saisi siihen mahdollisuuden.

Opetus- ja muita tilaisuuksia järjestettäessä seurataan AVI:n tai kunnan ohjeita. Odotamme eduskunnan, hallituksen ja viranomaisten päätöksiä esimerkiksi turvaväleistä.

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

Helsingin hiippakunnan koronaohjeet

22.2.2021 alkaen

Epidemian aikana on annettu vapautus sunnuntaivelvollisuudesta, tosin velvollisuus pyhittää lepopäivä on edelleen voimassa. Vaikka messussa käyminen on tärkeä hengellinen aarre, on toivottavaa, että tässä tilanteessa messuja seurattaisiin lähinnä etäyhteyksien avulla. 

Uskonnonharjoittaminen eli esimerkiksi messussa käyminen on mahdollista myös uuden tartuntatautilain perusteella, kunhan estetään lähikontaktien muodostuminen. Siksi kaikissa kirkoissa on erikseen osoitettava käytettävissä olevat paikat. Perhekuntien välissä on oltava koko ajan vähintään kahden metrin turvavälit.

Jokaisessa seurakunnassa on aktiivisesti valvottava, ettei kirkkoon pääse enempää ihmisiä kuin turvavälit sallivat. Kaikissa tilaisuuksissa on maskipakko. Jos messuihin on ilmoittautumisjärjestelmä, on myös hyvä huomioida, ettei itse varaa montaa messua kerralla, jotta mahdollisimman moni uskova saisi siihen mahdollisuuden.

Opetus- ja muita tilaisuuksia järjestettäessä seurataan AVI:n tai kunnan ohjeita.

Jokaisessa kirkossa ja kaikissa tilaisuuksissa on oltava hygieniaohjeistukset ja mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfioimiseen. Messujen välissä tilat ja pinnat on puhdistettava.

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

Helsingfors stifts coronabestämmelser

från och med 22.2.2021

Under epidemin är de troende befriade från söndagsplikten medan skyldigheten att helga vilodagen fortfarande är i kraft. Trots att det är en viktig andlig skatt att gå i mässan är det önskvärt att stiftsborna under rådande förhållanden i huvudsak deltar i mässan på distans.

Att utöva sin tro, till exempel genom att gå i mässan, är möjligt även under den nya lagen om smittsamma sjukdomar, förutsatt att man förhindrar att närkontakt uppstår. Därför måste man i samtliga kyrkor skilt anvisa de platser som får användas. Mellan olika hushåll ska man hela tiden hålla ett avstånd på minst två meter.

Varje församling ska aktivt övervaka att inte fler personer än det antal som säkerhetsavstånden tillåter kommer in i kyrkan. Munskydd måste användas under alla tillställningar. Om församlingen använder ett anmälningssystem för deltagande i mässor bör man beakta att man inte själv bokar plats i flera mässor på en gång, så att så många troende som möjligt får tillfälle att gå i mässan.

Vid undervisning och annat program följer vi Regionförvaltningsverkets eller kommunens anvisningar.

I varje kyrka och vid alla evenemang bör det finnas hygienanvisningar och möjlighet att tvätta eller desinficera händerna. Mellan mässorna bör utrymmen och ytor rengöras.

F. Marco Pasinato
Stiftsadministrator

Diocese of Helsinki Coronavirus Instructions

from February 22, 2021

During the pandemic, the dispensation from the obligation of Sunday Mass is in place, but the obligation to keep holy the Lord’s Day is still in force. Even though going to Mass is an important spiritual treasure, in the current situation it is to be wished that the faithful mainly attend Mass online.

The new Finnish Communicable Diseases Act allows religious practice, such as going to Mass, provided close contact is avoided. This means that all churches must specify the seats that are in use. A distance of a minimum of two meters must be kept between separate households.

Each parish must actively oversee that the number of people allowed in the church does not exceed the number that can keep the required distances. Face masks must be used at all events. If a parish uses a system for booking seats at the Mass, please also take care that you do not reserve a seat at several Masses at once, but instead allow as many of the faithful as possible to have a chance to attend Mass.

For classes or other events in our parishes, we follow the instructions of the Regional State Administrative Agency or the municipality.

All churches and every event must display hygiene instructions and provide participants with the opportunity to wash or disinfect their hands. Between Masses the available facilities and surfaces must be cleaned.

Rev. Fr. Marco Pasinato
Diocesan administrator

Kirkon toiminta koronapandemian aikana

Seurakuntien antamat ohjelmatiedot ovat tässä.

Henkilökohtaiseen sielunhoitoon, ripittäytymiseen, pyhän kommuunion vastaanottamiseen, kasteiden ja avioliittojen järjestämiseen sekä vakavasti sairaiden ja kuolevien luona käymiseen liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä omaan seurakuntaan. – Seurakuntien yhteystiedot ovat tässä.

Vapautus sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen voimassa toistaiseksi. Uskovat voivat edelleen osallistua kirkon liturgiaan internetin välityksellä seuraamalla (ainakin sunnuntaisin) messun viettoa ja tekemällä hengellinen kommuunio ja rukoilemalla muutenkin säännöllisesti sekä yksin että yhdessä perheen kanssa. – Kodin rukouksia löytyy täältä.

Lisäksi pyydetään muistamaan, että kirkon toiminta ei tule sen halvemmaksi, vaikka kansa ei tulekaan messuihin. Jäseniä pyydetään sen takia pitämään huolta jäsenmaksun säännöllisestä maksamisesta. Lisätietoa jäsenmaksusta on täällä.

 

Kyrkans verksamhet under corona-pandemin

Här ser du församlingarnas programm.

Personlig själavård, bikt, mottagande av heliga kommunion, organisering av dop och bröllop såsom besök hos sjuka och döende måste diskuteras med egen församling. Se här för kontaktinformationerna.

Tillsvidare är de troende befriade från söndagsplikten. Man kan följa live-stream-sändningar från församlingarna, göra andlig kommunion och be både ensam och med familjen. Se här.

Kom ihåg att det är fortfarande nödvändigt att bära ansvar för kyrkans verksamhet genom att regelmässigt betala medlemskapsavgift. Se här.

 

Church activities during the pandemic

Parish programmes can be seen here.

Personal pastoral care, confession, reception of Holy Communion, the organising of baptism, marriage or funerals must be discussed with one’s own parish. See here.

For now, the faithful are still freed from the Sunday obligation. They are encouraged to follow live streams from the parishes, make spiritual communion, and pray both by yourself and with your family. See here.

It is important to remember that one should take care of one’s regular membership payments also during this crisis. See here.