Kirkon toiminta koronapandemian aikana

Koronaohjeita syyskuulle

Helsingin katolisessa hiippakunnassa seurataan viranomaisten antamia ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Seuraavissa Helsingin hiippakuntaa koskevissa ohjeissa otetaan huomioon myös se, että koronatilanne vaihtelee alueittain. Tästä syystä kunkin seurakunnan kirkkoherra voi omaa seurakuntaneuvostoa kuunneltuaan soveltaa näitä ohjeita, kuitenkin aina viranomaisten antamien ohjeiden puitteissa:

– Pidetään tarkasti huolta, että toimintaan osallistutaan vain oireettomina ja pidetään huolta hygieniasta ja turvaväleistä; mikäli turvavälejä ei voi säilyttää, pyydetään käyttämään kasvomaskeja.

– Seurakunnissa palataan normaaliin aikatauluun ja seurakunnittain harkitaan messuun ilmoittautumisen tarvetta.

– Kirkollisia tapahtumia ja kursseja sekä yhteisöjen ja ryhmien tapaamisia voidaan taas järjestää.

– Pyhän kommuunion jakaminen vain yhdessä muodossa jatkuu edelleen.

– Kirkkokahvien järjestämistä ei vielä suositella.

Osallistumisen edellytyksenä ovat siis: oireettomuus – hygienia – turvaväli (maski).

Sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen vapautus, mutta on tärkeää pyhittää lepopäivä esimerkiksi seuraamalla messua netistä, rukoilemalla, lukemalla Raamattua tai jollakin muulla tavalla.

Coronaanvisningar för september

Helsingfors katolska stift följer de anvisningar som myndigheterna ger för att förhindra spridning av coronaviruset.

De här anvisningarna för Helsingfors stift beaktar också att coronasituationen varierar regionalt. Därför kan varje församlings kyrkoherde efter att ha hört sitt församlingsråd tillämpa de här råden inom ramen för de anvisningar myndigheterna har gett:

– Se noga till att man deltar i verksamhet endast om man är symptomfri, idkar god hygien och håller avstånd. Om det inte går att hålla avstånd ombeds man använda munskydd.

– Församlingarna återgår till normal tidtabell och församlingsvis bedöms behovet av förhandsanmälan till mässan.

– Kyrkliga evenemang och kurser samt träffar för gemenskaper och grupper kan igen ordnas.

– Den heliga kommunionen delas fortfarande ut endast under en form.

– Kyrkkaffe rekommenderas fortfarande inte.

Villkor för deltagande är alltså: symptomfrihet – hygien – avstånd (munskydd).

Katolikerna i Finland är fortfarande befriade från söndagsplikten, men det är viktigt att helga vilodagen till exempel genom att följa mässan online, be, läsa Bibeln eller på något annat sätt.

Coronavirus Instructions for September

The Catholic Diocese of Helsinki follows the instructions given by the Finnish authorities to prevent the spread of the coronavirus.

These instructions for the Diocese of Helsinki also take into account that the coronavirus situation varies regionally. For that reason each parish priest can discuss the situation with the parish council and then amend the instructions to suit the local circumstances, within the guidelines of the authorities:

– Carefully ensure that people only attend church activities when they are free of symptoms, ensuring good hygiene and safe distances. If safe distances cannot be observed, participants are asked to wear masks.

– The parishes return to their regular schedules and assess the need to book a place to attend Mass.

– Church events and courses as well as community and group meetings are allowed again.

– Holy Communion will continue to be distributed only under one form.

– Church coffee is not yet recommended.

To recap, the requirements for participation are: being symptom-free – good hygiene – safe distances (mask).

The Sunday obligation has not yet been reinstated, but it is important to keep the Lord’s day holy by for instace attending Mass online, by praying, by reading the Bible or in some other manner.

Aikaisempia ohjeita – Äldre anvisningar – Earlier instructions

Yleisiä ohjeita messuihin osallistumisesta

Almänna anvisningar för deltagande i mässan

General instructions for Mass attendance

Lisäohjeita messuun osallistumista varten
➡ Messussa on erittäin suositeltavaa käyttää kasvosuojainta.
➡ Pyhää kommuuniota vastaanotettaessa ei vastata ”Aamen”.

Ytterligare instruktioner för mässdeltagande
➡ Det rekommenderas starkt att bära en skyddsmask vid mässan.
➡ Man skall inte säga ”Amen” när man mottar den heliga kommunionen.

Additional instructions for Mass attendance
➡ It is highly recommended to wear a protective mask at Mass.
➡ One does not say ”Amen” when receiving Holy Communion.

+++ +++ +++

Kirkon toiminta koronapandemian aikana

Koronapandemian aikana Katolinen kirkko Suomessa seuraa tarkasti myös viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Koronarajoitusten vähittäinen purkaminen tapahtuu seuraavasti:

11.5. alkaen seurakuntien arkimessuja vietetään taas julkisesti, kuitenkin niin, että niitä koskee noin 10 henkilön osallistujaraja.

1.6. alkaen myös sunnuntaimessuja vietetään julkisesti, kuitenkin niin, että niitä koskee noin 50 henkilön osallistujaraja. Seurakuntakirkkojen istumapaikkojen määrä saattaa vaihdella tästä luvusta jonkin verran. Voi olla, että ainakin suosituimpiin sunnuntaimessuihin on ilmoittauduttava ennakkoon. Ohjeita annetaan seurakuntien kotisivuilla. 

– Seurakuntien antamat ohjelmatiedot ovat tässä.

Henkilökohtaiseen sielunhoitoon, ripittäytymiseen, pyhän kommuunion vastaanottamiseen, kasteiden ja avioliittojen järjestämiseen sekä vakavasti sairaiden ja kuolevien luona käymiseen liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä omaan seurakuntaan. – Seurakuntien yhteystiedot ovat tässä.

Vapautus sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen voimassa toistaiseksi. Uskovat voivat edelleen osallistua kirkon liturgiaan internetin välityksellä seuraamalla (ainakin sunnuntaisin) messun viettoa ja tekemällä hengellinen kommuunio ja rukoilemalla muutenkin säännöllisesti sekä yksin että yhdessä perheen kanssa. – Kodin rukouksia löytyy täältä.

Lisäksi pyydetään muistamaan, että kirkon toiminta ei tule sen halvemmaksi, vaikka kansa ei tulekaan messuihin. Jäseniä pyydetään sen takia pitämään huolta jäsenmaksun säännöllisestä maksamisesta. Lisätietoa jäsenmaksusta on täällä.

 

Kyrkans verksamhet under corona-pandemin

Katolska kyrkan i Finland följer myndigheternas allmänna riktlinjer.

Vardagsmässorna firas offentligt fr.o.m. 11.5. dock så att det inte borde finnas mer än 10 troende. Söndagsmässor för max 50 troende (beroende av kyrkans storlek) blir möjliga fr.o.m. 1.6. Det kan vara att man behöver föranmälas till några av söndagsmässorna.
Här ser du församlingarnas programm.

Personlig själavård, bikt, mottagande av heliga kommunion, organisering av dop och bröllop såsom besök hos sjuka och döende måste diskuteras med egen församling. Se här för kontaktinformationerna.

Tillsvidare är de troende befriade från söndagsplikten. Man kan följa live-stream-sändningar från församlingarna, göra andlig kommunion och be både ensam och med familjen. Se här.

Kom ihåg att det är fortfarande nödvändigt att bära ansvar för kyrkans verksamhet genom att regelmässigt betala medlemskapsavgift. Se här.

 

Church activities during the pandemic

The Catholic Church in Finland follows the general instructions of the government.

Beginning May 11, max. 10 persons can participate in weekday Masses. Beginning June 1st, max 50 persons can participate in Masses also on Sundays (depending on the size of the church). It can be that for some Sunday Masses a preregistration is needed. See here.

Personal pastoral care, confession, reception of Holy Communion, the organising of baptism, marriage or funerals must be discussed with one’s own parish. See here.

For now, the faithful are still freed from the Sunday obligation. They are encouraged to follow live streams from the parishes, make spiritual communion, and pray both by yourself and with your family. See here.

It is important to remember that one should take care of one’s regular membership payments also during this crisis. See here.