Kirkon toiminta koronapandemian aikana

Helsingin hiippakunnan koronaohjeet

22.2.2021 alkaen

Epidemian aikana on annettu vapautus sunnuntaivelvollisuudesta, tosin velvollisuus pyhittää lepopäivä on edelleen voimassa. Vaikka messussa käyminen on tärkeä hengellinen aarre, on toivottavaa, että tässä tilanteessa messuja seurattaisiin lähinnä etäyhteyksien avulla. 

Uskonnonharjoittaminen eli esimerkiksi messussa käyminen on mahdollista myös uuden tartuntatautilain perusteella, kunhan estetään lähikontaktien muodostuminen. Siksi kaikissa kirkoissa on erikseen osoitettava käytettävissä olevat paikat. Perhekuntien välissä on oltava koko ajan vähintään kahden metrin turvavälit.

Jokaisessa seurakunnassa on aktiivisesti valvottava, ettei kirkkoon pääse enempää ihmisiä kuin turvavälit sallivat. Kaikissa tilaisuuksissa on maskipakko. Jos messuihin on ilmoittautumisjärjestelmä, on myös hyvä huomioida, ettei itse varaa montaa messua kerralla, jotta mahdollisimman moni uskova saisi siihen mahdollisuuden.

Opetus- ja muita tilaisuuksia järjestettäessä seurataan AVI:n tai kunnan ohjeita.

Jokaisessa kirkossa ja kaikissa tilaisuuksissa on oltava hygieniaohjeistukset ja mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfioimiseen. Messujen välissä tilat ja pinnat on puhdistettava.

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

Helsingfors stifts coronabestämmelser

från och med 22.2.2021

Under epidemin är de troende befriade från söndagsplikten medan skyldigheten att helga vilodagen fortfarande är i kraft. Trots att det är en viktig andlig skatt att gå i mässan är det önskvärt att stiftsborna under rådande förhållanden i huvudsak deltar i mässan på distans.

Att utöva sin tro, till exempel genom att gå i mässan, är möjligt även under den nya lagen om smittsamma sjukdomar, förutsatt att man förhindrar att närkontakt uppstår. Därför måste man i samtliga kyrkor skilt anvisa de platser som får användas. Mellan olika hushåll ska man hela tiden hålla ett avstånd på minst två meter.

Varje församling ska aktivt övervaka att inte fler personer än det antal som säkerhetsavstånden tillåter kommer in i kyrkan. Munskydd måste användas under alla tillställningar. Om församlingen använder ett anmälningssystem för deltagande i mässor bör man beakta att man inte själv bokar plats i flera mässor på en gång, så att så många troende som möjligt får tillfälle att gå i mässan.

Vid undervisning och annat program följer vi Regionförvaltningsverkets eller kommunens anvisningar.

I varje kyrka och vid alla evenemang bör det finnas hygienanvisningar och möjlighet att tvätta eller desinficera händerna. Mellan mässorna bör utrymmen och ytor rengöras.

F. Marco Pasinato
Stiftsadministrator

Diocese of Helsinki Coronavirus Instructions

from February 22, 2021

During the pandemic, the dispensation from the obligation of Sunday Mass is in place, but the obligation to keep holy the Lord’s Day is still in force. Even though going to Mass is an important spiritual treasure, in the current situation it is to be wished that the faithful mainly attend Mass online.

The new Finnish Communicable Diseases Act allows religious practice, such as going to Mass, provided close contact is avoided. This means that all churches must specify the seats that are in use. A distance of a minimum of two meters must be kept between separate households.

Each parish must actively oversee that the number of people allowed in the church does not exceed the number that can keep the required distances. Face masks must be used at all events. If a parish uses a system for booking seats at the Mass, please also take care that you do not reserve a seat at several Masses at once, but instead allow as many of the faithful as possible to have a chance to attend Mass.

For classes or other events in our parishes, we follow the instructions of the Regional State Administrative Agency or the municipality.

All churches and every event must display hygiene instructions and provide participants with the opportunity to wash or disinfect their hands. Between Masses the available facilities and surfaces must be cleaned.

Rev. Fr. Marco Pasinato
Diocesan administrator

Aikaisempia ohjeita – Äldre anvisningar – Earlier instructions

Kirkon toiminta koronapandemian aikana

Seurakuntien antamat ohjelmatiedot ovat tässä.

Henkilökohtaiseen sielunhoitoon, ripittäytymiseen, pyhän kommuunion vastaanottamiseen, kasteiden ja avioliittojen järjestämiseen sekä vakavasti sairaiden ja kuolevien luona käymiseen liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä omaan seurakuntaan. – Seurakuntien yhteystiedot ovat tässä.

Vapautus sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen voimassa toistaiseksi. Uskovat voivat edelleen osallistua kirkon liturgiaan internetin välityksellä seuraamalla (ainakin sunnuntaisin) messun viettoa ja tekemällä hengellinen kommuunio ja rukoilemalla muutenkin säännöllisesti sekä yksin että yhdessä perheen kanssa. – Kodin rukouksia löytyy täältä.

Lisäksi pyydetään muistamaan, että kirkon toiminta ei tule sen halvemmaksi, vaikka kansa ei tulekaan messuihin. Jäseniä pyydetään sen takia pitämään huolta jäsenmaksun säännöllisestä maksamisesta. Lisätietoa jäsenmaksusta on täällä.

 

Kyrkans verksamhet under corona-pandemin

Här ser du församlingarnas programm.

Personlig själavård, bikt, mottagande av heliga kommunion, organisering av dop och bröllop såsom besök hos sjuka och döende måste diskuteras med egen församling. Se här för kontaktinformationerna.

Tillsvidare är de troende befriade från söndagsplikten. Man kan följa live-stream-sändningar från församlingarna, göra andlig kommunion och be både ensam och med familjen. Se här.

Kom ihåg att det är fortfarande nödvändigt att bära ansvar för kyrkans verksamhet genom att regelmässigt betala medlemskapsavgift. Se här.

 

Church activities during the pandemic

Parish programmes can be seen here.

Personal pastoral care, confession, reception of Holy Communion, the organising of baptism, marriage or funerals must be discussed with one’s own parish. See here.

For now, the faithful are still freed from the Sunday obligation. They are encouraged to follow live streams from the parishes, make spiritual communion, and pray both by yourself and with your family. See here.

It is important to remember that one should take care of one’s regular membership payments also during this crisis. See here.