Koronaohjeet 22.2.2021 alkaen

Helsingin hiippakunnan koronaohjeet
22.2.2021 alkaen

Epidemian aikana on annettu vapautus sunnuntaivelvollisuudesta, tosin velvollisuus pyhittää lepopäivä on edelleen voimassa. Vaikka messussa käyminen on tärkeä hengellinen aarre, on toivottavaa, että tässä tilanteessa messuja seurattaisiin lähinnä etäyhteyksien avulla. 

Uskonnonharjoittaminen eli esimerkiksi messussa käyminen on mahdollista myös uuden tartuntatautilain perusteella, kunhan estetään lähikontaktien muodostuminen. Siksi kaikissa kirkoissa on erikseen osoitettava käytettävissä olevat paikat. Perhekuntien välissä on oltava koko ajan vähintään kahden metrin turvavälit.

Jokaisessa seurakunnassa on aktiivisesti valvottava, ettei kirkkoon pääse enempää ihmisiä kuin turvavälit sallivat. Kaikissa tilaisuuksissa on maskipakko. Jos messuihin on ilmoittautumisjärjestelmä, on myös hyvä huomioida, ettei itse varaa montaa messua kerralla, jotta mahdollisimman moni uskova saisi siihen mahdollisuuden.

Opetus- ja muita tilaisuuksia järjestettäessä seurataan AVI:n tai kunnan ohjeita.

Jokaisessa kirkossa ja kaikissa tilaisuuksissa on oltava hygieniaohjeistukset ja mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfioimiseen. Messujen välissä tilat ja pinnat on puhdistettava.

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja


Helsingfors stifts coronabestämmelser
från och med 22.2.2021

Under epidemin är de troende befriade från söndagsplikten medan skyldigheten att helga vilodagen fortfarande är i kraft. Trots att det är en viktig andlig skatt att gå i mässan är det önskvärt att stiftsborna under rådande förhållanden i huvudsak deltar i mässan på distans.

Att utöva sin tro, till exempel genom att gå i mässan, är möjligt även under den nya lagen om smittsamma sjukdomar, förutsatt att man förhindrar att närkontakt uppstår. Därför måste man i samtliga kyrkor skilt anvisa de platser som får användas. Mellan olika hushåll ska man hela tiden hålla ett avstånd på minst två meter.

Varje församling ska aktivt övervaka att inte fler personer än det antal som säkerhetsavstånden tillåter kommer in i kyrkan. Munskydd måste användas under alla tillställningar. Om församlingen använder ett anmälningssystem för deltagande i mässor bör man beakta att man inte själv bokar plats i flera mässor på en gång, så att så många troende som möjligt får tillfälle att gå i mässan.

Vid undervisning och annat program följer vi Regionförvaltningsverkets eller kommunens anvisningar.

I varje kyrka och vid alla evenemang bör det finnas hygienanvisningar och möjlighet att tvätta eller desinficera händerna. Mellan mässorna bör utrymmen och ytor rengöras.

F. Marco Pasinato
Stiftsadministrator


Diocese of Helsinki Coronavirus Instructions
from February 22, 2021

During the pandemic, the dispensation from the obligation of Sunday Mass is in place, but the obligation to keep holy the Lord’s Day is still in force. Even though going to Mass is an important spiritual treasure, in the current situation it is to be wished that the faithful mainly attend Mass online.

The new Finnish Communicable Diseases Act allows religious practice, such as going to Mass, provided close contact is avoided. This means that all churches must specify the seats that are in use. A distance of a minimum of two meters must be kept between separate households.

Each parish must actively oversee that the number of people allowed in the church does not exceed the number that can keep the required distances. Face masks must be used at all events. If a parish uses a system for booking seats at the Mass, please also take care that you do not reserve a seat at several Masses at once, but instead allow as many of the faithful as possible to have a chance to attend Mass.

For classes or other events in our parishes, we follow the instructions of the Regional State Administrative Agency or the municipality.

All churches and every event must display hygiene instructions and provide participants with the opportunity to wash or disinfect their hands. Between Masses the available facilities and surfaces must be cleaned.

Rev. Fr. Marco Pasinato
Diocesan administrator