Adventtikeräys – Adventinsamling – Advent Collection 2009

Saaja: Suomen Caritas ry, Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki

Tilinumero: Sampo 800012-70154504

Viitenumero: 2231

[Rahankeräyslupa: OKH131A]

KOTONA SUOMESSA

Adventtiaikana odotamme Herran tulemista. Tänä adventin aikana Caritas haluaa muistaa Suomeen muuttaneita katolilaisia. Adventtiuhri kerätään maahanmuuttajatyöhön yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Caritaksen pyrkimyksenä on tavoittaa maahanmuuttajia, saattaa heitä yhteen ja edesauttaa vuoropuhelua kantaväestön kanssa. Syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat myös maahanmuuttajan todellisuutta.

Adventtikeräyksen varoilla tuetaan katolilaisten pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista auttamalla heitä keskinäisten yhteyksiensä luomisessa ja ylläpitämisessä sekä yhteyden saamisessa muihin katolilaisiin Suomessa. Kerätyillä varoilla järjestämme yhteisiä kokoontumisia ja toimintaa. Lisäksi olemme tukena arjen rakentamisessa ja vuorovaikutuksen luomisessa. Tukea kanavoidaan seurakuntien kautta, olethan Sinäkin mukana auttamassa.

Siunattua adventtia,

Caritaksen hallitus ja toimiston väki

AT HOME IN FINLAND

Advent time is to prepare ourselves for the coming of the Christ. During this season of advent Caritas wishes to remember Catholic immigrants. The advent collection of this year goes to immigrant work and is collected together with the parishes.

Caritas’ aspiration is to reach the immigrants, bring them together and promote their dialogue with the country’s population. Exclusion and lonesomeness is as well the immigrant’s reality.

The collected funds are used to support the integration of catholic refugees and other immigrants by helping them to create and maintain mutual relations, and to get into contact with other catholics living in Finland. With the collected funds Caritas will organize joint meetings and activities. Moreover, we support them to build the common everyday life and conditions for interaction. The support is channelled through the parishes. We thank for your contribution.

Blessed Advent,

Caritas board and office

HEMMA I FINLAND

Advent är väntan på Herrens ankomst. Under denna fastetid vill Caritas ihågkomma katolska invandrare. Adventinsamlingen riktas i år till invandrararbetet och samlas in i samarbete med församlingarna.

Caritas strävan är att nå invandrarna och att främja samhörigheten och växelverkan invandrarna emellan samt med stambefolkningen.  Uteslutning och ensamhet kan likaså vara vardag för invandraren.

Med adventinsamlingen stöds integrationen för katolska flyktingar samt övriga invandrare genom att hjälpa dem knyta och upprätthålla ömsesidiga förbindelser samt komma i kontakt med övriga katoliker i Finland. Med de insamlade tillgångarna ordnar Caritas gemensamma tillfällen och gemensam verksamhet. Dessutom stöder vi med att bygga upp den gemensamma vardagen och förutsättningarna för växelverkan. Stödet kanaliseras via församlingarna. Hoppas Du också är med och hjälpa.

Välsignad advent,

Caritas styrelse och byrå