Piispan saarna katedraalin 150-vuotisjuhlassa

Piispa Teemu Sipon SCJ saarna Pyhän Henrikin katedraalin 150-vuotisjuhlassa 24.10.2010:

(English translation at the bottom of this page.)

Hyvät seurakuntalaiset ja ystävät,

Kun ajattelen Pyhän Henrikin kirkkoa, Pyhän Henrikin katedraalia, mieleeni nousee ensimmäiseksi luonnehdinta ”vaatimaton”. Me nimitämme piispankirkkoamme katedraaliksi, vaikka se ei kooltaan tee katedraalin vaikutelmaa. Se kuvastaa vaatimattomuudellaan pientä katolista hiippakuntaamme. Joitakin vuosia sitten Kölnin arkkipiispa, kardinaali Joachim Meisner oli tulossa vieraaksi kirkkoomme. Silloin en välttynyt vertailemasta Kölnin tuomiokirkkoa omaan katedraaliimme, ja ajattelin vain, miten vähäpätöiseltä me mahdammekaan tuntua suuren katedraalin piispan silmissä. Hänen uskomattoman mahtavaan katedraaliinsa mahtuisi monta Henrikin kirkkoa. Kun kardinaali sitten tuli, hän ensin polvistui rukoilemaan penkissä ja astui sitten alttarin eteen, levitti kätensä ja sanoi: ”Tämä on jotakin arvokasta.”

Tämä avasi silmäni näkemään kirkossamme jotakin myös olennaista. Piispankirkoksi, katedraaliksi ei tee suuruus tai runsas koristeellisuus, vaan ennen muuta piispanistuin ja se järjestys, joka katedraaliin kuuluu ja huolenpito siitä, että kaikki on arvokasta ja palvelee liturgiaa ja hartautta. Piispa Paul Verschurenin aikana kirkko uudistettiin Vatikaanin toisen konsiilin jälkeisten suuntaviivojen mukaan siten, että alttari siirrettiin keskelle kuoria, piispanistuin entisen alttarin kohdalle ja tabernaakkeli sivukappeliin. Tämä aikanaan rohkea päätös alleviivaa kirkon merkitystä katedraalina, hiippakunnan paimenen kirkkona ja näin koko hiippakunnan symbolina.

Yksinkertainen vaatimattomuus ja arvokkuus saavat aikaan sen, että ilmapiiriä Pyhän Henrikin kirkossa voi luonnehtia ’hartaaksi’. Lukemattomat ihmiset ovat sanoneet, että tässä kirkossa on helppoa rukoilla. Kun ulko-ovi sulkeutuu, vallitsee täällä syvä rauha, joka kutsuu hiljaisuuteen ja rukoukseen. Jos seinät osaisivat kuulla ja puhua, ne kertoisivat  lukemattomista hiljaisista rukouksista, hartaista pyynnöistä ja kiitoksista ja ylistyksistä.

Tämä kirkkorakennus antaa tilaa yksityiselle henkilökohtaiselle rukoukselle, ihmisen sielun ja Jumalan syvälliselle kohtaamiselle. Mutta samalla se mahdollistaa yhteisen kokoontumisen, yhteisen rukouksen ja jumalanpalveluksen vieton. Me kohtaamme läsnäolevan Kristuksen tabernaakkelin konsekroiduissa hostioissa. Vaikka kirkossa ei olisi ketään, niin silti tabernaakkeliin osoittava punainen valo ilmaisee, että Kristus on läsnä täällä. Me voimme tuntea hänen läsnäolonsa, tervehtiä häntä ja polvistua hänen eteensä.

Kirkkorakennus, joka kuuluu meille kaikille, antaa meille erityisen mahdollisuuden kokea rakastavan ja pelastavan Jumalan läsnäolo keskellämme, elämän kaikissa tärkeissä vaiheissa ja tapahtumissa. Kastekappelissa tuhannet lapset ovat saaneet vastaanottaa Jumalan armon ja rakkauden merkin kasteen sakramentissa ja aloittaneet kristityn elämänvaelluksen.  Tuhannet lapset ovat saaneet ensimmäistä kertaa kokea syvällisen yhteyden itsensä ja Jumalan välillä mennessään ensimmäistä kertaa pyhälle kommuuniolle. Samoin tuhannet nuoret ovat vahvistuksen sakramentissa saaneet vastaanottaa Pyhän Hengen ylenpalttiset lahjat. Tuhannet morsiusparit ovat täällä sinetöineet tärkeän elämänratkaisunsa, sydämestään luvanneet toisilleen rakkautta ja uskollisuutta Jumalan edessä. Lukemattomat ihmiset ovat iloinneet täällä päästessään katolisen kirkon täyteen yhteyteen.

Rippituolissa ovat tuhannet uskovat saaneet vapautuksen ja uuden alun iloisen mahdollisuuden parannuksen sakramentissa. Monet ovat kokeneet täällä huojennuksen vastaanotettuaan sairaiden voitelun. Täällä on siunaustilaisuuksissa jätetty hyvästit monille vainajille ja rukoiltu edesmenneiden rakkaittemme sielujen puolesta.

Ennen muuta kirkko on tarjonnut mahdollisuuden päivittäiseen ja erityisesti sunnuntain kiitosjuhlaan, eukaristian viettoon, hengelliseen rakentumiseen, ja syvälliseen eukaristisen Kristuksen kohtaamiseen.

Sankt Henrikskyrkan byggdes intill Brunnsparken för 150 år sedan, till en början främst för de polska och litauiska soldater i den ryska armén som var stationerade i Helsingfors. Största delen av prästerna var polacker. Redan innan Finland blev självständigt hade också några holländska Jesu Hjärta-präster verkat i landet och i synnerhet efter självständigheten kom Jesu Hjärta-präster till vårt land i stället för de polska prästerna. Från att ha hört till Mohilevs ärkestift blev Finland ett apostoliskt vikariat år 1920 och då blev Sankt Henrikskyrkan också en biskopskyrka med biskopsstol. Vikariatet blev Helsingfors stift år 1955.

Under historiens lopp har några finländska präster också varit kyrkoherdar i Sankt Henrik; pater Wilfrid von Christierson och en kort tid pater Adolf Carling i början av 1900-talet; och från 1985 till 2002 var jag själv kyrkoherde i Sankt Henriks katedralförsamling. Sedan år 2002 har den neokatekumenala vägens präster ansvarat för verksamheten i församlingen.

Under vår kyrkas 150-åriga historia har ett antal renoveringar och förnyelser genomförts. Väldigt lite av den ursprungliga kyrkointeriören finns kvar.

En självklarhet är att kyrkan är väldigt viktig och älskad i vår växande församling. Vi gläder oss åt att vi nu kan använda den efter ytterligare en renovering.

Tänään iloitsemme siitä, että pitkäaikainen kirkon katon korjaus on valmistunut ja kiitämme kaikkia niitä, jotka työllään tai lahjoituksillaan ovat edesauttaneet korjaustyössä, niin että tänään saatamme viettää Pyhän Henrikin katedraalin 150-vuotisjuhlaa.

Ennen muuta kiitämme Jumalaa, että meillä on tämä rakas Pyhän Henrikin katedraali, jossa voimme yhä uudelleen viettää yhteyttämme Jumalaan yksin ja yhdessä toistemme kanssa.

Amen.

– – – ENGLISH – – –

Sermon of H.E. the Most Reverend Teemu Sippo S.C.I., the Bishop of Helsinki, on the Feast of celebrating the 150 years of St. Henry’s Cathedral. October 24, 2010.

Dear Parishioners and Friends,

When I think about the church of St. Henry, St. Henry’s Cathedral, the first description that comes to mind is “modest.” We call our bishops’s church a cathedral, although it does not seem such based on size. In its modesty it reflects our small Catholic Diocese. Some years ago, the Archbishop of Cologne, Cardinal Joachim Meisner was about visit our Cathedral. I could not help but compare the cathedral in Cologne to our cathedral and thought only, how insignificant we had to seem in the eyes of the Bishop of a large cathedral. In his unbelievably magnificent Cathedral would fit many churches the size of St. Henry’s. When the Cardinal came, he first knelt to pray in the pew and then stood in front of the altar and remarked: “This is something valuable.”

This opened my eyes to see something essential in our church. Size or ornamentation is not what makes a church a bishop’s church; rather, the seat of a bishop, which belongs to a cathedral, as well as care that everything is valuable and serves liturgy and devotion. During the time of Bishop Verschuren the church was renewed according to the guidelines given after the second Vatican Council in such a way that the altar was moved to the middle of the sanctuary and the tabernacle was placed in the side chapel. This bold decision underlines the meaning of the church as a cathedral, the church of the shepherd of the diocese and thus the symbol of the whole diocese.

Simple modesty and dignity accomplished the fact that the atmosphere in St. Henry’s church can be described as reverent. Countless people have said that it is easy to pray in this church. When the outside door is closed, there is a deep peace inside, which calls one to quietness and prayer. If the walls could hear and speak, they would tell of countless quiet prayers, devoted requests as well as thanksgivings and praises.

This church building gives space to private personal prayer, the deep meeting of God and a human soul. However, at the same time it facilitates gathering together, common prayers and the celebration of liturgy. We meet Christ who is present in the consecrated hosts of the tabernacle. Even if there is no one in the church, the red light leading one to the tabernacle expresses that Christ is present here. We can feel this presence, greet Him and kneel before Him.

The church building, which belongs to us all, gives us a particularly special chance to feel in our midst the presence of the loving God, in all the important phases and happenings of life. In the Baptismal chapel thousands of children have been given the mercy of God and the sign of His love in the Sacrament of Baptism and have started the journey of a Christian life. Thousands of children have also for the first time been able to feel a deep communion between God and their souls when they have for the first time participated in the Eucharist. Similarly, thousands of youths have been given the profuse gifts of the Holy Spirit in the Sacrament of Confirmation. Thousand of couples have here sealed their important choice of life, promised each other the love of their hearts as well as faithfulness in front of God. Countless people have rejoiced here when they have been received into full communion with the Church.

In the confessional thousands of faithful have been freed and given the joyful possibility of a new beginning in the Sacrament of Penance. Many have experienced relief here after having received the Sacrament of the Anointing of the Sick. Here also at funeral services, many goodbyes have been given to those departed and many prayers have been prayed for the souls of our loved-ones.

Above all else, daily as well as especially on Sundays the church has offered a chance for the feast of thanksgiving, the Eucharist, spiritual growth and a deep meeting with Christ in the Eucharist.

St. Henry’s church was built next to Kaivopuisto 150 years ago, first mainly for the Polish and Lithuanian soldiers who were in the city while serving in the Russian army. Most of the clergy were Polish. Already before the independence of Finland there had also been some Dutch priests of the Congregation of the Priests of the Sacred Heart serving in Finland, and especially after Finnish independence, these priests replaced the Polish priests. In 1920 Finland became an Apostolic Vicariate, ceasing to be under the Archdiocese of Mohilev, and at this time St. Henry’s church also became a bishop’s church with a bishop’s seat. The vicariate became the Diocese of Helsinki in 1955.

During the history of the parish, some Finnish priests have also functioned as its pastors: Fr. Wilfrid von Christierson and, for a short time, Fr. Adolf Carling in the beginning of the 1900’s. From year 1985 to 2002 I was myself the pastor of St. Henry’s Cathedral parish. From year 2002 the priests of the Neocatechumenal Way have been responsible for the life of the parish.

In the 150-year history of our church, numerous renovations and renewals have taken place. Consequently, very little of the original church interior remains.

It is clear, even without mentioning it, that the church is immensely important to and loved by the growing parish. We rejoice in that it is now renovated and in our use.

Today, we rejoice in the successful completion of the long-term renovation of the church roof and thank all those who with their work or donations have facilitated the repair work, so that today we may celebrate the Sesquicentennial Feast of St. Henry’s Cathedral.

Above all, we thank God that we have this church, which we love — St. Henry’s Cathedral — in which we can once again celebrate our communion with God alone as well as together with each other. Amen.